Voor welke leerlingen is de Oase?

De Oase is er voor kinderen van 4 tot 12/13 jaar die, om voldoende tot leren te kunnen komen, meer persoonlijk gerichte aandacht nodig hebben dan de basisschool kan bieden. Alle leerlingen op de Oase hebben te kampen met problemen; leerproblemen, maar daarnaast heel vaak ook sociaal-emotionele en/of andere problemen die het leren dermate belemmeren dat specialistische zorg noodzakelijk is.

Hoe komt een leerling op de Oase:

Voordat een leerling mag worden geplaatst op de Oase dient er een beschikking (Toelaatbaarheidsverklaring=TLV) te zijn afgegeven door de CAT (Commissie voor Arrangeren en Toewijzen) van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht (afdeling Hardenberg) waartoe de Oase behoort. Nadat een TLV is verkregen kunnen ouders hun kind aanmelden op de Oase. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'SWV & CAT' of op de site van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht.

Voedingsgebied:

De Oase is een streekschool waarvan het voedingsgebied in eerste plaats bepaald door het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er ouders die op grond van denominatie, afstand of kwaliteit kiezen voor de Oase. Een groot deel van onze leerlingen komt zelfstandig of per bus/trein naar school. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen dienen de ouders een aanvraag in bij de afdeling onderwijs van de gemeente waarin ze wonen. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor dit vervoer (afhankelijk van inkomen en per gemeente verschillend). Indien de gemeente instemt zal het vervoer plaatsvinden per aangepast vervoer (bus of taxi) dan wel openbaar vervoer onder begeleiding.

Wat leren de kinderen op de Oase?

Op de Oase worden dezelfde vakken gegeven als op de basisschool, waarbij echter niet de leerstof, maar de specifieke leerbehoefte van het kind het uitgangspunt is. De Oase maakt gebruik van moderne eigentijdse methoden. Een van de uitgangspunten voor het onderwijs op de Oase is de leerlingen een goed (ortho)pedagogisch klimaat te bieden met veel aandacht voor structuur in tijd, ruimte en activiteit. De meeste vakken worden in de groep gegeven waarbij wordt uitgegaan van maximaal 3 instructiegroepen. Voor een tweetal vakgebieden, te weten lezen en lichamelijke opvoeding wordt de groeps­indeling losgelaten. In beide vakgebieden wordt gewerkt in niveaugroepen, samengesteld naar aanleiding van (voor lezen) de AVI-toets en (voor gymnastiek) de uitkomsten van de test horend bij het Leerlingvolgsysteem 'Bewegen en Spelen'. De gymgroepen worden aan het begin van het schooljaar ingedeeld. Bijstelling van de leesgroepen vindt, na toetsing, drie maal per jaar plaats.

* Technisch Lezen:

Vanaf groep 3 wordt begonnen met het aanvankelijk leesonderwijs. De daarbij gebruikte methode heet “Veilig in stapjes”, waarbij gebruik wordt gemaakt van de methodiek van José Schraven: “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Vanaf het AVI-niveau 1 wordt 4 keer per week gelezen in niveaugroepen. In de niveaugroepen ligt de nadruk op het technisch lezen. Het begrijpend lezen krijgt aandacht in de groep.

* Nederlandse Taal:

Wij maken gebruik van de methode: “Taal op maat”. Naast de schriftelijke taal wordt veel aandacht besteed aan de mondelinge taal.

* Schrijven:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode: “Pennenstreken”. Het doel van het schrijfonderwijs is de leerlingen een vlot en duidelijk te lezen handschrift te leren.

* Rekenen:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode "Wizwijs". Naast de “gewone” rekenonderdelen komen ook zaken als geldrekenen, klokkijken en meten en wegen aan de orde.

* Wereldoriëntatie:

Dit omvat de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en milieu-educatie, verkeer en sociale redzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (deels digitale) methoden van Blink-studio: Wereldorientatie groep 3 en 4, Grenzeloos, Eigentijds, Binnenstebuiten en Topomania.
“Klaar Over” is onze verkeersmethode.
Daarnaast worden diverse programma’s gevolgd van de school t.v. Verder wordt gebruikt gemaakt van projecten en leskisten van natuur- en milieu-educatie.

* Expressievakken:

Hiertoe behoren de vakken muziek, tekenen en handenarbeid. Vanaf de middenbouw werken we groepsdoorbrekend in creatieve groepen.

* Gymnastiek:

Jaarlijks worden de leerlingen van 6 t/m 10 jaar getest op hun behendigheid. Op basis van de behaalde scores worden de leerlingen ingedeeld in gymniveaugroepen. Iedere groep krijgt wekelijks twee keer les van onze vakleerkracht. Een aantal weken per schooljaar (ca 6-7) ligt het luchtkussen in de gymzaal. De 'luchtkussenlessen' kunnen zowel door de gymleerkracht als de groepsleerkracht gegeven worden. De groepen 1 t/m 4 krijgen tevens extra bewegingslessen.

* Computers:

De computers op school worden vaak ingezet voor remediëring. Hiervoor zijn diverse programma’s beschikbaar voor lezen, taal en rekenen. We beschikken over een netwerk met diverse computers. Daarnaast beschikken we over voldoende laptops en chromebooks die, volgens rooster, in alle groepen worden gebruikt. Op deze manier kan het ict-onderwijs in het eigen klaslokaal plaats vinden.

* Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Voor veel leerlingen, en zeker op onze school, geldt dat ze slechts goed tot leren komen in een omgeving die veiligheid, rust, orde en regelmaat biedt. Wij trachten dit te bereiken door het stellen (en toepassen) van regels, aandacht te schenken aan problemen/klachten van de leerlingen, gebruik te maken van dagritmekaarten (pictogrammen waardoor de dagindeling wordt aangegeven) en elke leerling te laten merken dat hij/zij wordt gewaardeerd en geaccepteerd zoals hij/zij is. De laatste jaren zijn we bezig met Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS). We hopen in de loop van cursusjaar 2019-2020 een gecertificeerde SWPBS-school te worden.
 

* Onderwijs aan jonge kinderen:

In onze kleutergroep wordt gewerkt vanuit het concept basisontwikkeling. Aan de hand van thema’s die voor kleuters ontwikkelingswaarde hebben en betekenisvol zijn worden activiteiten aangeboden die een brede ontwikkeling stimuleren. De methode “Ik en KO” is een bron waaruit de thema’s gekozen worden.

 

Leerlingvolgsysteem:

Voor een goede zorgverbreding is het noodzakelijk dat de ontwikkelingen van de leerlingen goed in beeld zijn. Wij maken gebruik van Parnassys, een digitaal leerlingen-volgsysteem. Door het regelmatig uitvoeren van observaties en het afnemen van toetsen brengen we de ontwikkeling van de leerlingen in kaart. De vorderingen van de leerlingen worden (door de leerkracht) bijgehouden en verwerkt in Parnassys. Met dit leerlingenvolgsysteem, vinden we een betere aansluiting op de hedendaagse onderwijsontwikkelingen. Door een goed beeld van de resultaten van de leerlingen wordt de effectiviteit van het onderwijs groter. Door dit digitale systeem zijn de gegevens, voor de leerkrachten, snel en overzichtelijk toegankelijk.

De Commissie van Begeleiding:

Op vastgestelde momenten in het schooljaar of op verzoek van de intern begeleider worden groepen of kinderen besproken in de commissie van begeleiding. De CvB bestaat uit de intern begeleider, de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en de leerkracht. Op verzoek van de intern begeleider kan ook de ambulant begeleider, logopedist of fysiotherapeut aanschuiven bij de CvB.

Leerlingdossiers:

Van elke leerling wordt een dossier aangelegd omvattende persoonlijke gegevens, verslagen van betrokken disciplines, verslagen van leerlingen-bespreking en besprekingen van de Commissie van Begeleiding. De dossiers worden volledig digitaal gearchiveerd. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor de groepsleerkracht, de logopediste en de leden van de Commissie van Begeleiding. Gegevens betreffende leerlingen worden aan derden (ook van toepassing bij verhuizing e.d.) uitsluitend verstrekt op verzoek van de desbetreffende persoon/personen of instantie(s) en met schriftelijke toestemming van de ouders. Dezelfde procedure geldt voor het opvragen van gegevens bij personen of instanties. Gegevens betreffende leerlingen worden tot 5 jaar nadat een leerling de school heeft verlaten bewaard en daarna vernietigd. 

Overige activiteiten:

* Fysiotherapie:

Op school zijn fysiotherapeuten en ergotherapeuten aanwezig om leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, te behandelen. Wanneer daartoe aanleiding bestaat kunnen leerlingen door de therapeute worden getest. Als therapie nodig blijkt neemt de therapeute contact op met de ouders om e.e.a. te bespreken. Bekostiging gaat via de ziektenkosten-verzekering van de ouders.

* Schoolkamp:

In principe vindt ongeveer twee weken voor de zomervakantie het schoolkamp plaats. Voor de onderbouw is er een z.g. mini-kamp (woensdag en donderdag) waarbij de overnachting op school plaatsvindt. Voor de midden- en bovenbouw duurt het kamp van maandag t/m donderdag. De kosten voor het schoolkamp zijn: minikamp € 20,00 en grote kamp € 70,00.

* Kerstviering:

Op de laatste morgen voor de kerstvakantie is er voor leerlingen, personeel en ouders gezamenlijk een kerstviering. Aan de hand van een thema worden de diverse onderdelen per groep uitgewerkt en vervolgens door alle leerlingen ten tonele gebracht. Deze viering vindt plaats in het kerkgebouw 'Het Morgenlicht' dat vlakbij de Oase staat.

* Verkeersexamen:

Jaarlijks nemen alle leerlingen van groep acht (en soms enkele leerlingen uit groep 7) deel aan het landelijk verkeersexamen in april (theoretisch en praktisch).

* Cultuur:

Een aantal keren per jaar nemen de groepen deel aan diverse activiteiten die worden georganiseerd door de Culturele Commissie voor de scholen van de gemeente Hardenberg.

 

Contacten met ouders:

Aangezien de Oase een streekschool is, zijn er weinig dagelijkse persoonlijke contacten met ouders. Frequenter zijn telefonische contacten en, waar nodig, contacten via een communicatieschrift en/of email. Daarnaast:

 

* zijn er in september informatieavonden voor alle groepen;

 

* zijn er in oktober / november speciale oudermorgens en oudermiddagen voor nieuwe ouders;

 

* zijn er rapportbesprekingen in november en juni ( een half uur per leerling);

 

* zijn er tussentijds 10-minutengesprekken mogelijk (op aanvraag);

 

* gaat de groepsleerkracht (minimaal) een keer per jaar op huisbezoek;

 

* kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht of andere medewerker van de Oase.